Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities


1. Opdrachtnemer: Michelle Kluit, de gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer. Hierna te noemen; Michelle.

2. Opdrachtgever: de Opdrachtgever is degene die een dienst of product afneemt bij Opdrachtnemer. Onder Opdrachtgever wordt ook wederpartij verstaan.

3. Overeenkomst: elke overeenkomst die tot stand komt tussen Michelle en Opdrachtgever.

4. Producten: onder producten wordt verstaan onder andere (digitaal) geleverde foto’s.

5. Fotografie: alles onder het kopje “Fotografie” is expliciet van toepassing op overeenkomsten voor fotografie. De artikelen 1 tot en met 13 zijn tevens van toepassing.
Artikel 2 – Toepasselijkheid van voorwaarden


1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Opdrachtgever en Michelle, waarop Michelle deze overeenkomst van toepassing heeft verklaard.

2.Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele vervolgopdrachten.

3.Door ondertekening, aanvaarding of bevestiging van een offerte of overeenkomst of schriftelijk dan wel mondeling goedkeurende opdrachtverstrekking met Michelle, verklaart de Opdrachtgever dat hij/zij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij/zij met deze voorwaarden akkoord gaat. Bij een mondeling aangegane overeenkomst verwijst Michelle altijd naar de vindplaats van deze voorwaarden.

4.Eventuele (algemene) voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn dus op voorhand niet van toepassing.

5.Onderstaande artikelen zijn van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Michelle, voor zover daar in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk van is afgeweken.

6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Michelle en Opdrachtgever zullen in overleg een nieuwe bepaling overeenkomen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en). Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht genomen.

7. Michelle is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld treden wijzigingen tegenover de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.
Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen


1. De door Michelle gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Ze zijn geldig gedurende veertien (14) dagen, tenzij anders is aangegeven of overeengekomen. Michelle is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding door de Opdrachtgever binnen veertien (14) dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.

3. Wanneer aanvaarding van Opdrachtgever op onderdelen afwijkt van het aanbod, dan is Michelle daar niet aan gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij Michelle aangeeft dat dit wel het geval is.

4. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige aanbiedingen.

5. Michelle kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, als deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

6. Eveneens heeft Michelle altijd het recht om prijswijzigingen door te voeren.

7. Aanbiedingen en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

8. Aanbiedingen worden gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Opdrachtgever is dan ook verplicht alle relevante informatie te geven die van belang is voor het aanbod. Opdrachtgever is dus zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens waarop het aanbod wordt gebaseerd, want als Michelle niet alle juiste informatie heeft, dan heeft Michelle het recht om het aanbod te herroepen.
Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst / opdracht


1. De overeenkomst komt tot stand na de (mondeling of schriftelijke) aanvaarding en bevestiging van de Opdrachtgever van het aanbod van Michelle, inclusief deze algemene voorwaarden.

2. Tot de datum van totstandkoming van de overeenkomst kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen aan door Michelle gedane uitingen, gevoerde gesprekken, gedane uitlatingen, toezeggingen etc., alles in de meest ruime zin van het woord.
3. De door Michelle opgestelde offerte of factuur wordt gezien als het document wat de opdracht juist en volledig weergeeft, tenzij de Opdrachtgever daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.

3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden Michelle alleen, wanneer deze door Michelle schriftelijk binnen veertien (14) dagen zijn bevestigd en de Opdrachtgever daartegen niet binnen vijf (5) werkdagen schriftelijk protest aantekent.

4. Michelle is gerechtigd na het aangaan van de overeenkomst van de Opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan de betalingsverplichting zal worden voldaan als aan de overige verplichtingen, voordat (verdere) prestatie nodig is.

5. Op het moment van totstandkoming wordt met Opdrachtgever een datum en tijd afgesproken wanneer het een fotoshoot betreft. Michelle reserveert deze datum en tijd voor de Opdrachtgever.
Artikel 5 – Uitvoering overeenkomst


1. Michelle zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren (inspanningsverplichting).

2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig en volledig aanleveren van informatie, die noodzakelijk is om de opdracht uit te kunnen voeren. Dit gebeurt zowel op eigen initiatief als op verzoek van Michelle.

3. Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen, zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

4. Michelle heeft te allen tijde het recht om de uitvoering van de overeenkomst aan te passen of te wijzigen. Daarbij wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de overeengekomen opdracht.

5. De looptijd van de overeenkomst kan verschillen aangezien dit afhankelijk is van de dienst die je afneemt. De looptijd en duur wordt zo mogelijk vooraf altijd duidelijk gecommuniceerd, maar is altijd indicatief. Overschrijding van termijnen geeft geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

6. Michelle heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden (zoals bijvoorbeeld freelancers, specialisten, experts, trainers, adviseurs), zeker als een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

7. Als er derden worden ingezet welke van invloed zijn voor de uitvoering van de opdracht, zal Michelle zo nodig communiceren.

8. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is Michelle vrij te bepalen welke freelancer, specialist, expert etc. de opdracht uitvoert. Wanneer en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Michelle het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden. Michelle is op geen enkele wijze aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.
Artikel 6 – Facturatie en betaling


1. Voor de uitvoering van een overeenkomst van de opdracht is de Opdrachtgever het honorarium, (eventuele) kantoorkosten, reiskosten en omzetbelasting verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Het honorarium wordt berekend aan de hand van het over de betreffende periode geldende pakkettarief van Opdrachtnemer, of een ander, door Michelle schriftelijk bevestigd uurtarief. Factoren als belang van de opdracht, specialistische aard van de opdracht, draagkracht van de Opdrachtgever en spoedeisendheid van de uit te voeren werkzaamheden, kunnen aanleiding geven voor aanpassing van het basisuurtarief.

3. Facturatie en/of betaling gebeurt altijd digitaal.

4. Michelle is steeds gerechtigd van de Opdrachtgever een voorschot van betaling te vragen. Een voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.

5. De Opdrachtgever is verplicht de door Michelle verzonden facturen te voldoen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, doch zo spoedig mogelijk. Betaling moet geschieden op de manier zoals op de factuur vermeld staat.

6. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur dient Opdrachtgever binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te melden aan Michelle.

7. Bij het uitblijven van (tijdige) betaling van de factuur is de Opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, direct in verzuim en is Opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geleende wettelijk (handels)rente. De kosten verbonden aan de invordering komen geheel voor rekening van de Opdrachtgever.
Artikel 7 – Wijziging overeenkomst


1. Wanneer tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst het noodzakelijk is om de afgesproken werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Michelle en Opdrachtgever tijdig en in gezamenlijk overleg de overeenkomst aanpassen.

2. Wanneer de overeenkomst na het bevestigen door middel van een opdrachtbevestiging, zoals uitgelegd in artikel 4 onder 1, 2 en 3, gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht zal op verzoek van de Opdrachtgever in een offerte gecommuniceerd worden.

3. Wanneer partijen overeenkomen dat de overeenkomst gewijzigd of aangevuld wordt, kan het tijdstip van afronding hierdoor veranderen en dus beïnvloed worden. Michelle zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.

4. Indien de wijzigingen of aanvullingen financiële consequenties heeft of andere gevolgen heeft op de overeenkomst, zal Michelle de Opdrachtgever hierover vooraf inlichten.

5. Indien een vast honorarium is afgesproken ofwel is overeengekomen zal Michelle aangegeven in hoeverre de wijziging(en) of aanvulling(en) van de overeenkomst het honorarium te boven gaat.
Artikel 8 – Opschorting en ontbinding


1. Michelle is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist indien (doch niet limitatief en/of uitsluitend): de Opdrachtgever in verzuim is de overeengekomen prijs, inclusief de verschuldigde rente en kosten te voldoen; en/of de Opdrachtgever in verzuim is de geleverde zaken in ontvangst te nemen; en/of na het sluiten van de overeenkomst Michelle ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, waaronder de omstandigheid dat blijkt dat de Opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig is; en/of de Opdrachtgever zijn/haar

verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt; en/of de Opdrachtgever insolvent is, waaronder begrepen dat Opdrachtgever in staat van faillissement wordt of is verklaard, sprake is van surseance van betaling en/of aanvraag daartoe, en/of sprake is van een (wettelijke) schuldsaneringsregeling; en/ of de Opdrachtgever niet (meer) beschikkingsbevoegdheid is over zijn/haar vermogen.

2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden volgens dit artikel, is de Opdrachtgever ten minste 30% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Voornoemde bedrag is terstond en direct opeisbaar. Voornoemde is onverminderd de gehoudenheid van de Opdrachtgever de door Michelle reeds verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden en onverminderd het recht van Michelle om de gehele schade in rechte te vorderen.

3. Bij een ontbinding krachtens dit artikel strekken alle ontvangen termijnen primair in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en lopende rente.
Artikel 9 – Aansprakelijkheid


1. Alvorens Opdrachtgever tot een claim overgaat, dient Opdrachtgever met Michelle in overleg te treden om tot een oplossing te komen.

2. Behalve in geval van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van Michelle, is de aansprakelijkheid van Michelle tot de vergoeding van Michelle voor de opdracht beperkt, althans tot dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. Michelle is verder uitsluitend aansprakelijk voor aantoonbare, toerekenbare en directe schade.

4. Michelle kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor mondeling gedane adviezen, uitspraken etc. die niet op schrift zijn gesteld.

5. Michelle is enkel aansprakelijk tot de hoogte van de uitkering van de verzekeraar. Mocht de verzekeraar onverhoopt niet overgaan tot uitkering, dan is Michelle aansprakelijk tot de factuurwaarde van de opdracht.
6. Aansprakelijkheid van Michelle, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

7. Michelle kan niet aansprakelijk worden gehouden: Als Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, door handelen of nalaten van Opdrachtgever, als Opdrachtgever zelf is afgeweken van adviezen, aangedragen perspectieven, zich niet heeft gehouden aan gestelde voorwaarden of eisen, in de meest brede zin van het woord, tekortkomingen van derden.

8. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na opdracht bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt (onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek).

9. Indien Michelle aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dezen bepaling is geregeld.

10. Opdrachtgever vrijwaart Michelle voor aanspraken van derden met betrekking tot de opdracht en hetgeen is geregeld in de deze voorwaarden. Dit geldt specifiek voor de rechten van intellectueel eigendom op door jou verstrekte materialen of gegevens (werken van anderen), die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
Artikel 10 – Overmacht


1. Michelle is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting richting Opdrachtgever als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2. Overmacht: naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Michelle geen invloed kan uitoefenen en waardoor Michelle niet of niet-tijdig in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt mede (en dus niet uitsluitend) verstaan: Epidemieën of pandemieën, oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard dan ook, blokkade, boycot, natuurrampen, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van transportmogelijkheden, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en/of regionale (overheids-)instanties, ziekte of (kortdurende) arbeidsongeschiktheid van Michelle, sterfgevallen binnen de familie- of vriendenkring, storingen in het bedrijf van Opdrachtnemer, computerstoringen, vertraagde leveringen van derden of andere overmachtssituaties bij derden.

3. In geval van overmacht zal Michelle zich naar redelijkheid inspannen om Opdrachtgever desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

4. Als Opdrachtnemer, door overmacht zijn verplichting niet, niet naar behoren of niet tijdig kan nakomen, is hij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten. Ingeval van overmacht kan de Opdrachtgever Michelle niet tot schadevergoeding aanspreken.
Artikel 11 – Persoonsgegevens


1. Michelle behandelt persoonsgegevens die zij heeft ontvangen in het kader van de overeenkomst met de Opdrachtgever strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving.

2. Van opdrachtgever wordt verwacht dat hij of zij zelf zorgdraagt voor het handhaven van de geldende privacy wet- en regelgeving.
Artikel 12 – Klachten


1. Michelle doet haar uiterste best om klachten te voorkomen, maar mocht je onverhoopt toch een klacht hebben over verrichte werkzaamheden, en/of geleverde resultaten, dan is Opdrachtgever verplicht deze klacht binnen 7 dagen na constatering, doch uiterlijk binnen één (1) maand na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk in te dienen bij Michelle.

2. Als Michelle oordeelt dat de klacht gegrond is, zal Michelle dit naar beste kunnen proberen te verhelpen.

3. Klachten geven Opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

4. Klachten over geleverde diensten (of producten) kunnen nooit een reden zijn voor het bedingen van een korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Artikel 13 – Toepasselijk recht


1. Op elke overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen, voordat een beroep wordt gedaan op de rechter, hun uiterste inspanning leveren een geschil in overleg te beslechten.

3. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer.
Artikel 14 – Extra kosten


1. De door Michelle gemaakte reiskosten en verblijfskosten worden doorbelast aan de Opdrachtgever. Dit kan gaan om een ov-traject, benzinekosten en/of parkeerkosten. Wanneer het gaat om benzinekosten wordt € 0,19 cent per kilometer in rekening gebracht.

2. Extra tijd en/of kosten die door input van de Opdrachtgever gemaakt worden door Michelle om de foto’s te realiseren, kunnen worden doorbelast. Indien mogelijk wordt dit van tevoren gemeld.

3. De eventuele huur of entreekosten die van toepassing zijn bij een fotoshoot op locatie worden doorbelast aan Opdrachtgever.
Artikel 15 – Opzegging, annulering of verzetten


1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de Opdrachtgever, heeft Michelle het recht om compensatie te vragen voor het reeds gedane werk en mag dit ook factureren. Opdrachtgever is verplicht tot betaling van het in rekening gebrachte bedrag. De voorlopige resultaten, die zijn verricht tot het punt van opzegging, zullen onder voorbehoud door Michelle geleverd worden.

2. Wanneer er door de tussentijdse opzegging producten zijn geleverd, en daarmee bezittingsverlies is ontstaan, is Michelle gerechtigd om hiervoor compensatie te vragen, tenzij er feiten en omstandigheden zijn aan de opzegging ten grondslag ligt die aan Michelle zijn toe te rekenen.

3. Voor annulering voordat is gestart met de opdracht, rekent Michelle annuleringskosten:

– Tussen 1 en 2 maanden vanaf het moment van annuleren tot het moment van de opdracht: 20% annuleringskosten;

– Tussen de 1 maand en 2 weken vanaf het moment van annuleren tot het moment van de opdracht: 50% annuleringskosten.
– Tussen 2 weken en 48 uur 75% annuleringskosten

– 1 dag en op de dag zelf (24 uur voor de opdracht), ook zonder bericht: 100% annuleringskosten en eventuele reis- en verblijfkosten dan wel kosten voor geboekte/gehuurde ruimten.

4. Het verzetten van een fotoshoot op een buitenlocatie is kosteloos indien dit met de weercondities te maken heeft. Michelle neemt hiervoor contact op met de Opdrachtgever.

5. Wanneer Opdrachtgever later komt dan de afgesproken tijd, heeft dit geen invloed op de afgesproken eindtijd. De tijd die te Opdrachtgever te laat is gekomen is verloren tijd.
Artikel 16 – Kwaliteit foto’s


De geleverde foto’s door Michelle worden standaard in hoge resolutie en web resolutie JPEG-kwaliteit geleverd. De foto’s worden in zogenaamd RAW-formaat gemaakt, na bewerkt (ontwikkeld) en vervolgens omgezet naar JPEG. Opdrachtgever ontvangt nooit de RAW-bestanden.
Artikel 17 – Ontvangen van foto’s


1. De digitale foto’s van een B2B shoot zijn binnen twee (2) a drie (3) werkweken klaar na betaling van de factuur, tenzij anders aangegeven.

2. Een aangegeven termijn door Michelle is nimmer een fatale termijn doordat er bepaalde invloeden zijn waar Michelle geen rekening mee kan houden.
Artikel 18 – Verlies van foto’s en bewaring


1. Wanneer de foto’s van een fotoshoot in de tijd tot levering verloren gaan, wordt de gedane fotoshoot over gedaan, zonder kosten.

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het veiligstellen van geleverde digitale foto’s door Opdrachtnemer.

3. Michelle archiveert en bewaart de geselecteerde en nabewerkte foto’s geduurde zes (6) maanden. De archiveerplicht vervalt na deze zes (6) maanden.
Artikel 19 – Schade aan apparatuur


Wanneer door buitensporig gedrag van de Opdrachtgever, de kinderen, huisdieren, vrienden, familie of personeel van de Opdrachtgever schade veroorzaakt aan de apparatuur (camera, computer, lampen, achtergrond, etc.) stelt Michelle de Opdrachtgever aansprakelijk tot maximaal 75% van de nieuwprijs van de beschadigde apparatuur.
Artikel 20 – Levering en gebruiksrecht


1. Opdrachtgever verkrijgt het “recht tot gebruik” van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming, mits je volledig voldoet aan de verplichtingen op grond van de overeenkomst met Michelle.

2. Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij Michelle.

3. Michelle heeft de vrijheid om de resultaten en eigendomsrechten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, eigen website, social media, portfolio, promotie, waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d. Hierbij wordt Michelle uiteraard geacht de belangen van Opdrachtgever te respecteren en hiermee rekening te houden bij haar eigen gebruik.

4. Michelle heeft het recht om Opdrachtgever als referentie te noemen op haar website en social media. Mocht Opdrachtgever het hiermee niet eens zijn, dan kan Opdrachtgever een verzoek indienen om verwijderd te worden.

5. Indien de Opdrachtgever wil meedoen met een fotowedstrijd met een foto van Opdrachtnemer, dient de Opdrachtgever dit eerst te overleggen met Opdrachtnemer. Wanneer toestemming is gegeven voor gebruik, moet de Opdrachtgever de foto met zichtbare copyright-vermelding in sturen.

6. De voorwaarden van de wedstrijd moeten door Opdrachtgever bestudeerd worden. Wanneer hierin vermeld staat dat de ingestuurde foto onbeperkt gebruikt mag worden door de organisatoren, moet dit wederom overlegd worden met Opdrachtnemer.
Artikel 21 – Auteursrecht


1. Michelle draagt bij een levering van de foto’s het gebruik over en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over een ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden. Tenzij dit schriftelijk niet is overeengekomen mogen de foto’s niet gebruikt worden voor (foto)wedstrijden, gekopieerd worden naar derden, verkocht, aangepast, geld aan verdiend worden om welke reden dan ook.

2. Bij auteursrechtelijke beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Deze bezwaren moet bij het verlenen van de opdracht ter kennis van Michelle worden gebracht en door haar aanvaard worden. Het feit dat namens vermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. Michelle kan eisen dat haar naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.

3. Met het kopen en betalen van de foto’s heeft Opdrachtgever niet het auteursrecht verkregen.

4. Opdrachtgever vrijwaart Michelle voor aanspraken van derden met betrekking tot de opdracht en hetgeen is geregeld in de deze voorwaarden. Dit geldt specifiek voor de rechten van intellectueel eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens (werken van anderen), die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
Artikel 22 – Wijzigingsbeding en vindbaarheid


1. Michelle heeft altijd het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Eventuele wijzigingen van deze voorwaarden zijn dan ook steeds van toepassing.

3. De meest actuele versie van de voorwaarden is steeds vindbaar via de website van Michelle.
Bedrijfgegevens


Michelle Kluit

KVK: 72439378

BTW: NL002336609B95

REK: NL16 KNAB 0400 8446 48

Telefoon: 06 52 65 64 71

Email: info@michellekluit.nl

Website: michellekluit.nl